Linqe

• Programi i Kooperimit Ndërrajonal IPA Adriatik
UNESCO
• UNESCO
• UNESCO – Konventa e Trashëgimisë Botërore
• Paketa Informuese e Trashëgimisë Botërore e UNESCO-s
• Komisioni Kroat për UNESCO-n
• Associazione beni italiani – Patrimonio mondiale UNESCO
EX.PO AUS UNESCO sites
• Qyteti i Vjetër i Dubrovnikut
• Kompleksi Episkopal i Bazilikës Eufrasiane në Qëndrën Historike të Porecit
• Kompleksi historik i Splitit me Pallatin e Diocletianit
• Ferrara, Qyteti i Rilindjes, dhe Delta Po e tij
• Monumentet e hershme kristiane të Ravenës
• Trullit e Alberobelos
• Zona Arkeologjike dhe Bazilika e Aquileias
• Rajoni Natyror dhe Historiko – Kulturor i Kotorrit
• Zona e Urës së Vjetër të Qytetit të Vjetër Mostar
• Butrint, Albania
• Qyteti i Vjetër i Korfuzit
Lista paraprake
• Asambleja natyrore dhe arkitekturore e Blagaj, BIH
• Asambleja natyrore dhe arkitekturore e Blidinje, BIH
• Asambleja natyrore dhe arkitekturore e Stolac, BIH
• Piran, Sloveni – kandidat potential
Komisioni Evropian
• Komisioni Evropian
• Bashkimi Evropian
• Bashkimi Evropian – Veprimtaria e Jashtme
• Komisioni Evropian - Zhvillimi dhe Kooperimi EuropeAid
• Komisioni Evropian – Ndihma Humanitare dhe Mbrojtja Civile
• Komisioni Evropian – Tregëtia
• Komisioni Evropian – Zgjerimi
• Komisioni Evropian – Çështjet Ekonomike dhe Financiare
• Komisioni Evropian – Arsimimi, Agjensia Ekzekutive Audiovizuale dhe Kulturore (EACEA)
• Komisioni Evropian – Kultura
National and regional links
• Qeveria e Republikës Kroate
• Ministria e Zhvillimit Rajonal dhe fondet e BE-së
• Delegacioni i Komisionit Evropian i Republikës së Kroacisë
• Financa Qëndrore dhe Agjensia Kontraktuese
• Ministria e Kulturës e Republikës së Kroacisë
• Trashëgimia Kulturore Kroate
• Rajoni i Istrias
Bordet Turistike
• Bordi Kroat Kombëtar i Turistëve
• Bordi i Turismit i Istrias
• ENIT-Bordi Italian Kombëtar i Turizmit
• Bordi Slloven i Turizmit
• Organizata e Turizmit Kombëtar e Malit të Zi
• Shoqata e Turizmit e Federatës së Bosnje -Herzegovinës
• Agjensia Shqipëtare Kombëtare e Turizmit
• Organizata Greke Kombëtare e Turizmit