Bosnia and Herzegovina

Bosnia and Herzegovina

Ljudska dediščina porečja Neretve

Bosnia and Herzegovina, Bosna in Herzegovina

go back
    Za južni predel Bosne in Hercegovine so značilni bogastvo, vrednost in raznolikost njene arheološke in arhitekturne dediščine ter kontinuiteta bivanja, ki sega ponekod v paleolitske čase. Mostar, Stolac, Počitelj, Ljubuški, Blagaj, Zavala in Blidinje spadajo med najbolj pomembna mesta v tem predelu; v vsakem od njih pa je naravno okolje imelo poseben vpliv na urbano morfologijo. Morfologija in ljudska arhitektura teh mest, ki so nastajala na bregovih rek Radobolja, Neretva, Bregava, Trebižat in Buna ali blizu jame Vjetrenica ter ledeniških jezer na polju Blidinje, potrjujejo stoletno povezavo med človekom in naravo. Pomen nekaterih od teh mest je bil priznan z vpisom na UNESCOV Seznam svetovne dediščine ali pa na poskusni seznam.
Blidinje, nekropola s stečki   
 

 

 

Območje starega mostu v starem delu mesta Mostar

Mostar je rezultat vzajemnega delovanja naravnih pojavov in ​​človeške ustvarjalnosti v daljšem časovnem obdobju. Univerzalne lastnosti kulturne krajine jugovzhodne Evrope predstavljajo fenomen, ki je skupna last vsega človeštva. Kulturna in zgodovinska vrednost Mostarja je sestavljena iz mestne aglomeracije, ki je nastala v 16. stoletju okrog starega mostu, v času, ko je bilo Otomansko cesarstvo na vrhuncu. Zgodovinsko mesto Mostar, ki povezuje oba bregova globoke 
 
 
doline reke Neretve, se je razvilo v 15. in 16. stoletju kot turško obmejno mesto, potem pa v obdobju Avstro-Ogrske med 19. in 20. stoletjem. Mostar je že dolgo znan po svojih starih orientalnih hišah in starem mostu, po katerem je tudi dobil ime. V vojni, ki je na tem območju divjala v obdobju 1992–1995, pa je bila večina zgodovinskega dela mesta ter stari most, ki ga je zasnoval priznani arhitekt Hajrudin, uničenega. Območje starega mostu s svojimi pred-otomanskimi, otomanskimi, sredozemskimi ter zahodno evropejskimi arhitekturnimi značilnostmi je izjemen primer večkulturnega urbanega naselja.
Mostar, stari most   
 

 

 
Obnovljeni stari most in staro mestno jedro Mostarja so simboli sprave, mednarodnega sodelovanja in sožitja med različnimi kulturnimi, etničnimi in verskimi skupnostmi. Z “renesanso” starega mostu in njegove okolice sta bila simbolična moč in pomen Mostarja - kot izjemnega in univerzalnega simbola za sožitje med skupnostmi iz različnih kulturnih, etničnih in verskih okolij - okrepljena in utrjena, poudarjajoč pri tem neomejena prizadevanja človeške solidarnosti za mir 
 
in resnično sodelovanje kljub hudim katastrofam. Leta 2005 je bilo to območje vpisano na UNESCOV Seznam svetovne dediščine. Zgodovinska urbana območja Stolca, Počitelja in Blagaja, območje jame Vjetrenica v Zavali in nekropola s stečki v Blidinjah, se vsi nahajajo na poskusnem seznamu, material za nominacijo pa se trenutno pripravlja. V Stolcu in Počitelju pa so v teku celovita dela, ki so osredotočena na ohranjevanje teh območij.
Blagaj, tekija na reki Buni     

Zgodovinsko jedro Stolca

Stolac se nahaja na območju, imenovanem Hercegovina Humina, na turistični poti skozi Hercegovino, ki povezuje gorato zaledje v Bosni z obalnimi območji v Bosni in Hercegovini, Dubrovnikom in Črno goro.
Zgodovinsko jedro Stolca, ki v majhnem prostoru vsebuje edinstvene kulturno-umetniške in estetske vrednosti, je primer kompleksne kulturno-zgodovinske in naravne ambientalne celote. To je primer organske povezave človeške in naravne arhitekture, kar tudi kaže, da je lepota celotne lokacije bila odločilna pri načrtovanju in gradnji – pogosto pa je bilo to načelo prisotno pri razvoju srednjeveških mest. Arhitektonska celota Stolca je sestavljena iz devetih zgodovinskih plasti: prazgodovine, ilirsko-rimskega obdobja, zgodnjega, visokega in poznega srednjega veka, otomanskega in avstro-ogrskega obdobja ter obdobja Kraljevine Jugoslavije in nove Jugoslavije. Najbolj vidni materialni dokazi urbane krajine razkrivajo celo množico različnih vplivov na arhitekturo mesta, na srečanje nasprotij in podobnosti, zakonov in paradoksov, načrtovanja in spontane arhitekture, ki pa mu vsi skupaj dajejo kompleksno podobo izjemne in univerzalne vrednosti. Zgodovinsko središče Stolca je odprto in ga je enostavno razumeti že na prvi pogled, ker ponuja nenavadno priložnost in kulturni privilegij, da opazujemo vplive nič manj kot štirih cesarstev (rimsko, bizantinsko, otomansko in avstro-ogrsko), treh kraljestev (Bosna, Madžarska in Jugoslavija) in treh velikih monoteističnih religij, krščanstva (pravoslavno krščanstvo in katolicizem), islama in judovstva, ki so podlaga za najbolj raznolike arhitekturne stile in običaje znotraj kulturnih krogov. Imenujemo jih sredozemski, srednjeevropski, zahodnoevropski, bizantinski, balkanski in otomanski. Vendar pa je zgodovinsko jedro Stolca kljub vsej tej raznolikosti skladen in harmoničen kulturno-zgodovinski spomenik z individualnimi lastnostmi, ki so se združile v celoto.
 

 

 

Naravna in arhitektonska celota Blagaja

Blagaj je eno izmed najbolj dragocenih mestno-podeželskih področij v Bosni in Hercegovini. Tvori prostorsko in topografsko samostojno celoto, ki se razlikuje od drugih podobnih področij v svojem zelo razvejanem, ločenem načrtu mesta, ki je organsko povezan zgolj s položajem “čaršije” kot osrednjega funkcionalnega elementa ter s prisotnostjo trdnjave Stjepan grad, v katero sta nekoč vodili dve manjši in ena večja cesta. Urbano strukturo in organizacijo Blagaja je mogoče slediti od srednjeveških obrobij trdnjave, ki so jih med turškim obdobjem preoblikovali v “kasabo” (mesto), nato pa v upravni center. Avstro-ogrsko obdobje ni prineslo nobenih sprememb v mestnem razvoju Blagaja. Obdobje med obema vojnama je bilo v znamenju stagnacije razvoja mesta vse do leta 1961, ko se je nenadoma povečalo število prebivalcev, začela pa se je tudi nenačrtovana gradnja stanovanjskih območij. Analiza arhitekturne dediščine Blagaja in starih mestnih četrti („mahal“) kaže, da stavbe velike monumentalne in urbane vrednosti zasedajo relativno majhno površino ob reki Buna: od mosta Leho do izvira Bune, ter od Bunske in Harmana mahale do džamije ali cesarske mahale (ob bunskem potoku). Le-te predstavljajo meje zgodovinskega središča Blagaja, z najstarejšimi mahalami, čaršijo in obrtniškimi ter trgovskimi območji. Druge mahale (razen Do in Podgrađe) so bile veliko bolj na redko poseljene, njihova imena pa pogosto izvirajo samo iz toponimov starejših stanovanjskih četrti. V načrtu mesta Blagaja je mogoče opaziti tako vzhodnjaške kot sredozemske značilnosti, medtem ko je naselje samo rezultat vpliva več različnih dejavnikov: naravne konfiguracije terena ter družbeno-ekonomskih odnosov.

 

Vodni mlini – izginjajoča ljudska arhitektura 

Reke so arterije urbanih območij Mostarja, Stolca, Blagaja in Ljubuškega, obenem pa so v središču vsakdanjega življenja njihovih prebivalcev. Vsa ta urbana območja, ki se nahajajo ob večjih rekah, imajo eno skupno lastnost, namreč domačo arhitekturo v obliki mostov in mlinov - mlini za mletje moke in valjanje sukna ali rudne stope. Te naravne in arhitekturne celote so rezultati vzajemnega delovanja ljudi in njihovega naravnega okolja, ki potrjujejo poseben način izkoriščanja naravnih virov, ki je predvsem trajnosten. Lokalni mojstri so te objekte gradili na najpreprostejši možen način tako, da so jih popolnoma integrirali v njihovo naravno okolje. Način, na kater izkoriščajo vodotok, ne škoduje naravnemu okolju in virom, temveč upošteva posebne značilnosti in omejitve, ki jih nalaga okolica. Najbolj zgodnja pričanja o vodnih mlinih segajo na Balkanu v 10. stoletje. Čeprav je nemogoče reči, kdaj so bili zgrajeni prvi mlini v Hercegovini, je verjetno, da je to bilo v času pozne antike, čeprav so najstarejši zapisi o tem iz leta 1465. Mlini, ki še vedno obstajajo, so večinoma iz 18. ali 19. stoletja, vendar so bili zgrajeni na mestu starejših stavb, ki so bile bodisi porušene zaradi poplav ali pa so jih porušili, da bi naredili prostor za večje mline. Njihov položaj je odvisen izključno od moči toka: gradili so jih na mestih kjer tok ni bil premočan, da bi tako dobili stalen vir energije za pogon mlinskih koles. Le-to in samo to je narekovalo njihov položaj v mestu. Večina mlinov spada v isti tip zgradb, ki se strukturno ne razlikujejo prav dosti. 
 
Mostar, mlin  
 

 

 
Način njihove gradnje je bil popolnoma podrejen funkciji, kot taki pa nimajo nobenih odvečnih elementov, bodisi gledano v celoti ali do najmanjših podrobnosti, so brez vsakršnih okrasov. Prav tako ima večina eno samo nadstropje, zgrajeni so bili preko reke, skoraj vsi pa imajo dvokapno streho. Gledano z nižje ležeče točke ob reki dajejo videz dvonadstropne stavbe, ker se zgornje nadstropje nahaja na obokih pritličja, pod katerimi je mlinsko kolo. V notranjosti mlinov je en sam prostor, kjer se nahaja mlinsko kolo. Dolžina stavbe je odvisna od števila koles, z drugimi besedami, od števila obokov, na katerih stoji mlin čez reko. Mlini na rekah Radobolja, Trebižat, Bregava in Buna so večji od tistih drugod po Bosni in Hercegovini, s šestimi do enajstimi mlinskimi kolesi. Razdalja med kolesi je enaka, to pa je ritem, ki se na zunaj odraža v razporeditvi obokov. Z eno samo izjemo imajo vsi mlini horizontalna kolesa. Nekateri mlini, zgrajeni na prehodu iz 19. v 20. stoletje, imajo še eno nadstropje, kjer so bili bivalni prostori ali prostor za začasno nastanitev (mlini te vrste so na reki Trebižat v mestu Ljubuški). Mline so vedno gradili iz kamna, klesance pa so uporabljali za vogale, okenske in vratne podboje ter oboke. Vedno so bili opremljeni z dvokapno streho (en sam mlin na reki Trebižat ima čopasto streho). Preproste strehe z lesenim ogrodjem in kamnito kritino so na mnogih mlinih zamenjali z opečno kritino. Izredno majhno število mlinov, zgrajenih v 20. stoletju, ima ravno streho. Eden ali dva pa sta bila prav tako opremljena z novo tehnologijo, tako da sta postala vodna/parna mlina (tak primer je mogoče najti v Mostarju). Po prvi svetovni vojni je število mlinov v Bosni in Hercegovini močno upadlo kot direktna posledica izgube njihovega 
 
 
gospodarskega pomena, prav tako pa zaradi uvajanja sodobnih mlinov, ki jih poganja elektrika. Mlini so ogroženi predvsem zaradi malomarnosti po zaprtju le-teh, kar je neposredna posledica spremembe lastništva, ko nenadoma niso več v uporabi pa tudi nikogar ni, ki bi zanje skrbel. Prav tako so ogroženi zaradi nenačrtovanega ali slabo načrtovanega razvoja in nepriznavanja njihove vrednosti in potenciala. Nevarnosti, katerim so izpostavljeni mlini, kakor tudi njihovo izjemno slabo stanje ter izjemna vrednost, nam nalagajo, da ukrepamo in naredimo vse, kar je možno, da se ohranijo. Komisija za ohranitev nacionalnih spomenikov prenavlja dva mlina v Mostarju in dva v Stolcu kot del kampanje za promocijo vrednot in važnosti ljudske dediščine. Njihova obnova vključuje tako dela, ki so bistvenega pomena za njihovo ohranitev, kot njihovo ponovno obratovanje. Mlini v Mostarju so ob reki Radobolja. Eden od teh mlinov, ki je dejansko sestavljen iz dveh, predstavlja edinstven primer zaradi svoje lahko vidne zgodovinske kompleksnosti, pri čemer je starejši mlin iz 18. stoletja, novejši pa iz 20., obenem pa je edini primer vodnega/parnega mlina z ravno streho v Mostarju in okolici. Drugi, manjši mlin je tipičen vodni mlin, ki se nahaja v neposredni bližini starega mostu, ki je na UNESCOVEM Seznamu svetovne dediščine. V Stolcu prav tako obnavljajo dva mlina. Oba se nahajata na reki Bregava in sta tipična primera za večje mline iz Stolca; eden od njih ima osem mlinskih koles, drugi pa sedem. Elezovića mlin, ki ima tudi bivalne prostore za mlinarja, je bil v uporabi do 20. stoletja. Podgradski mlin pa ima ohranjene samo še temelje.